Důležité pojmy

Ukazatelé rentability – ROE

S mírným odstupem navazujeme dalším článkem z kategorie základních pojmů z oblasti investování do akcií. V minulém článku na téma ukazatele rentability jsme popsali definici a použití ukazatele ROA (Return on Assets) neboli ukazatele rentability aktiv. V tomto článku se zaměříme na další hojně používaný ukazatel a sice ROE neboli v anglickém přepisu Return on Equity, v českém překladu se jedná o ukazatel rentability vlastního kapitálu. Celý příspěvek

Ukazatelé rentability – ROA

K doposud zmíněným poměrovým ukazatelům postupně přidáme další, tzv. ukazatele rentability. Ukazatele a indikátory jsou důležitým pomocníkem, který může naznačit potenciální atraktivitu akcie resp. investice. Sami os obě ovšem nejsou samospasitelné, jsou pouze určitým vodítkem či nápovědou. I pokud budou veškeré ukazatele na jakési ideální úrovni, je vždy nutná bližší a důkladnější analýza dané společnosti. Celý příspěvek

Quick ratio – Je společnost schopna dostát svým finančním závazkům?

V sekci důležité pojmy jsme se naposledy seznámili s důležitým ukazatelem likvidity current ratio, který nám ve stručnosti říká, zda má firma momentálně v danou chvíli dostatek prostředků k tomu, aby pokryla své závazky. Do výpočtu current ratio se do aktiv dosazuje vše, co lze do jednoho roku přeměnit na peníze, tj. dostupná hotovost, ale i zásoby a pohledávky. Celý příspěvek

Current ratio – ukazatel finančního zdraví podniku

Current ratio patří k dalším ukazatelům, které by měl investor při zvažování investice do společnosti brát v úvahu. Current ratio nebo také ukazatel běžné likvidity je poměrem mezi tzv. oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Ukazatel nám říká, kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty oběžnými aktivy a dává nám obrázek o tom, zda má firma k dispozici dost likvidních prostředků ke krytí svých závazků. Current ratio je důležitým ukazatelem finančního zdraví firmy. Ve výpočtu se do krátkodobých aktiv dosazuje dostupná hotovost, zásoby a pohledávky. Obecně jde o cokoli, co lze do jednoho roku přeměnit na hotovost. Krátkodobé závazky jsou pak rovněž splatné do jednoho roku. Celý příspěvek

Debt/Equity – Jak je na tom firma s dluhem?

Akciová společnost, která má přinášet pravidelný a stabilní příjem ve formě dividend, nemůže být předlužená. To, jak je na tom daná společnost se zadužeností, ukazuje Debt To Equity ratio. Jedná se o jeden z nejzásadnějších ukazatelů, které musí investor při výběru akcie brát rozhodně v potaz, neboť vysoký nebo relativně malý a trvale rostoucí dluh značí velké problémy v budoucnu.
Ukazatel debt to equity ratio se vypočítává jako aktuální poměr dluhu společnosti a jejího vlastního jmění. Ukazuje, jakým způsobem je společnost financována, zda spíše z vlastních zdrojů nebo dluhem. Celý příspěvek

P/S ratio – Poměr tržní ceny akcie a tržeb společnosti

Dalším z poměrových ukazatelů, kterým by měl investor věnovat náležitou pozornost, je Price To Sales ratio (P/S ratio). Výsledný ukazatel se vypočítává jako poměr aktuální tržní ceny akcie a tržeb, které připadají na jednu akcii za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel nám prozrazuje výkonnost společnosti, přičemž by jej investor měl vždy porovnávat s poměrem ostatních společností působících ve stejném odvětví. Netřeba zmiňovat, že poměrový ukazatel sám o sobě neukazuje o společnosti vše potřebné, ale je potřeba jej používat v kombinaci s ostatními ukazateli (P/E, P/B, Celý příspěvek

Ukazatel P/E – Kolik investor zaplatí za korunu zisku?

Price to earnings ratio (P/E ratio) neboli poměr aktuální tržní ceny a čistého zisku na akcii je důležitým ukazatelem na akciových trzích, který vypovídá o tom, jaký násobek čistého zisku je investor ochoten za akcii zaplatit. V podstatě, pokud by zisky společnosti zůstávaly na stále stejné úrovni, by poměr vyjadřoval návratnost investice v letech. Poměr P/E se obvykle počítá za několik posledních čtvrtletí (tzv. trailing P/E), objevuje se ale i verze výpočtu P/E dle odhadovaných či předpokládaných zisků společnosti (tzv. forwarded P/E). Druhou možnost považujeme spíše za věštění a vypovídající hodnotu forwarded P/E za nízkou. Celý příspěvek

Poměr ceny a účetní hodnoty – podhodnocené nebo předražené akcie?

Koupíte raději jednu korunu za dvě nebo dvě koruny za jednu? Odpověď bude asi jasná, že? Jistou nápovědu, jestli nekupujete za příliš vysokou cenu, Vám poskytne další z důležitých ukazatelů – poměr ceny k účetní hodnotě akciové společnosti neboli price to book ratio, ve zkratce P/B. Pro investora bude jedním z nejdůležitějších ukazatelů současně s již zmíněným dividendovém výplatním poměrem. Ukazatel signalizuje, zda je akcie dané firmy podhodnocena nebo naopak.
Účetní hodnota ukazuje hodnotu veškerých aktiv společnosti po odečtení pasiv, tj. vyjadřuje sumu, která zbyde po uhrazení všech všech závazků akciové společnosti. Celý příspěvek

Ex-dividend date – Kdo dostane dividendu?

Dalším z řady pojmů, se kterými bude akciový investor operovat, je ex-dividend date. Ex-dividend date je den, kdy může vlastník akcie prodat a neztratit nárok na dividendu. Z pohledu kupujícího je ex-dividend prvním dnem, kdy kupující již nemá nárok na nejbližší dividendu. Potřeba je zdůraznit slovo nejbližší, nárok na další následující dividendy samozřejmě nezaniká.. Celý příspěvek

Dividendový výplatní poměr – jakou část zisku dá společnost akcionářům?

 

Další z velmi důležitých ukazatelů, o který by se měl investor do cenných papírů zajímat, je dividendový výplatní poměr, angl. dividend payout ratio nebo zkráceně jen payout ratio. Dividendový výplatní poměr nám říká, jakou část svého zisku daná akciová společnost vyplácí ve formě dividendy. Pokud společnost generuje zisk, rozdělí jej obvykle na dvě části. Jeden podíl vyplatí akcionářům ve formě dividend, druhou si společnost ponechává a reinvestuje ji resp. ji využije pro další rozvoj společnosti. Celý příspěvek

1. stránka z celkem 212
Rychlá a profesionální certifikace výrobních postupů